Βιβλία

Κοινωνικός Μετασχηματισμός και Στρατιωτική Επέμβαση, 1880-1909.
Αθήνα: Εξάντας, 1η έκδοση 1977, 2η έκδοση 1985, 6η έκδοση 1998.

Το ‘Ζήτημα των Τραπεζών’ : οικονομική και πολιτική διαμάχη στην Ελλάδα του ΙΘ’ αιώνα.
Πρόλογος Κ.Θ.Δημαρά. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1η έκδοση 1980, 2η έκδοση 1989.

Ελληνική οικονομία (1830-1910) και βιομηχανική επανάσταση.
Αθήνα: Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984 (εγχειρίδιο για πανεπιστημιακά μαθήματα,  δεν κυκλοφορεί πλέον).

Banquiers, usuriers et paysans; réseaux de crédit et stratégies du capital en Grèce, 1780-1930.
Paris: Éditions La Découverte, 1988.

Θέματα νεοελληνικής ιστορίας 18ος – 20ος, αιώνας.
Αθήνα – Κομοτηνή: Εκδόσεις Σάκκουλα, 1991 (συνεπιμέλεια με Κ. Κωστή).

Ατελέσφοροι ή τελεσφόροι; Φόροι και εξουσία στο νεοελληνικό κράτος.
Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 1993. (2 εκδόσεις).

Αεί παίδες απαίδευτοι; Σχόλια περί εθνικισμού, πλούτου και παιδείας.
Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1996 (2 εκδόσεις). Πολλά κείμενα αυτού και των τεσσάρων επομένων βιβλίων δημοσιεύθηκαν σε πρώτη μορφή σε τακτικές επιφυλλίδες στην εφημερίδα ‘Το Βήμα’, στην δεκαετία 1990.

Eιρωνεία και Σάτιρα. Δύο δοκίμια και επτά δείγματα.
Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998.

Παιδεία και Ιστορία. Δοκίμια.
Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 1998.

Ευρώπη. Δύο δοκίμια και τρία σχόλια.
Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000.

Λερναίον Κράτος. Δοκίμιo.
Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2000, σελίδες 114. Η νέα, πληρέστερη έκδοση(2019) στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης σε 192 σελίδες, είναι ουσιαστικά νέο βιβλίο.

Ιστορία του Eλληνικού Kράτους (1830-1920).
Πρώτη έκδοση 2004, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Πρόγραμμα Ερευνών Ιστορικού Αρχείου. Δύο τόμοι, σελίδες i – xxvii + 1.248 (με 172 πίνακες και γραφήματα) + 80 σελίδες εικονογράφησης εκτός κειμένου. Δεύτερη έως και έβδομη έκδοση σε 2 τόμους 1248 σελίδων: 2005-2009, Βιβλιοπωλείον της Εστίας. Όγδοη αναθεωρημένη, έννατη και δέκατη έκδοση σε έναν τόμο 1124 σελίδων: 2014-2015, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Πλήρως αναθεωρημένο, το κείμενο του βιβλίου κυκλοφορεί πλέον με τον νέο τίτλο «Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 1750-2015» και περιλαμβάνει ολόκληρη την περίοδο 1750-2015. Πρόκειται ουσιαστικά για νέο βιβλίο, το οποίο περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω.

Συνειρμοί, Μαρτυρίες, Μυθιστορίες. Πρώτη έκδοση, Εκδόσεις ‘Πόλις’, 2013, ανατύπωση 2016. Βραβείο ‘Νίκος Θέμελης’ (2013), Κρατικό βραβείο χρονικού-μαρτυρίας (2014).

Επτά πόλεμοι, τέσσερις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις, 1821-2016. Εκδόσεις ‘Πόλις’, πρώτη έκδοση, 2016, δεύτερη έως και ενδέκατη έκδοση, 2016-2018 (συνολική κυκλοφορία 31300 αντίτυπα). Νέα έκδοση, με συμπληρώματα και ευρετήριο: 2019, Εκδόσεις Gutenberg.

Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας, 1750-2015.
Νέα έκδοση, στις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, του παραπάνω βιβλίου (που έχει τον τίτλο Ιστορία του Eλληνικού Kράτους 1830-1920. Είναι ουσιαστικά ένα νέο βιβλίο, αφού πλέον περιλαμβάνει ολόκληρη την περίοδο 1750-2015, με το κείμενο της προηγούμενης έκδοσης πλήρως αναθεωρημένο και συμπληρωμένο. Είναι τώρα σε ένα πιο εύχρηστο τόμο 948 σελίδων, με παραρτήματα σχεδόν 300 σελίδων αναρτημένα στον ιστότοπο του εκδότη (www.cup.gr). Το κάθε παράρτημα προέρχεται από συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου και το συμπληρώνει με πρόσθετα σχόλια, στοιχεία, επεξηγήσεις και μαρτυρίες από τις πηγές. Οι μαρτυρίες αυτές είναι όλες χαρακτηριστικές, ορισμένες είναι και διασκεδαστικές. Επίσης αναρτημένη στον ιστότοπο είναι μια βάση δεδομένων 108 σελίδων και περιέχει 48 στατιστικούς πίνακες για την περίοδο 1830-1940. Επιπλέον, 86 απλοποιημένοι πίνακες και γραφήματα περιλαμβάνονται μέσα στο ίδιο το κείμενο του βιβλίου και καλύπτουν το σύνολο της περιόδου 1833-2015. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Περιγραφή του βιβλίου»

Λερναίον Κράτος. Δοκίμιo.
Νέα πληρέστερη έκδοση (2019) του παραπάνω βιβλίου με τον ίδιο τίτλο που είχε το 2000. Εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές  Εκδόσεις Κρήτης σε 192 σελίδες, είναι ουσιαστικά νέο βιβλίο, με βελτιωμένο κείμενο, παραδείγματα από την ιστορία κρατών διαφορετικού τύπου, βιβλιογραφικό κατάλογο και θεματικό ευρετήριο.