Άρθρα και άλλα δημοσιεύματα

 1. “Σχέσεις της ελληνικής οικονομίας με τη Δυτική Ευρώπη, 1860-1910”.
  Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1978, 2, σ. 86-99.
 2. “Προβλήματα αιτιολογίας στην ιστορία”.
  Πολίτης, 1978, 17 (Μάϊος), σ. 3-14.
 3. “Οικονομικές συνέπειες της Μικρασιατικής καταστροφής : μια πρώτη προσέγγιση”.
  Διάλεξη επί υφηγεσία, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, 1980
  (τμήματά της αναδημοσιεύθηκαν βελτιωμένα στο παρακάτω δημοσίευμα 35).
 4. “Δυτικά πρότυπα και βαλκανικές ιδιομορφίες: εκμοντερνισμός και βιομηχανική επανάσταση στα Βαλκάνια”.
  Πολίτης , 1980-1981/39, σ. 74-83 (βιβλιοκριτικό άρθρο).
 5. “Οικονομία, κράτος και κοινωνικές τάξεις, 1830-1910”.
  Σεμινάριο του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, 1981 – 1986, Πρακτικά.
 6. «Οικονομική Ιστορία: αν υπάρχει, τί ερευνά; Συζήτηση για τα θέματα και τις μεθόδους της νεοελληνικής οικονομικής ιστορίας”.
  Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1981, 5, σ. 13-40.
 7. “La conjoncture économique au Levant et les capitaux de la diaspora hellénique, 1869-1873”.
  Cahiers de la Mediterranée, 1981, 191-199.
 8. “Οικονομική ελευθερία: ιδεολογία και πραγματικότητα”.
  5ο Διεθνές Συμπόσιο Ελευθερία και αναγκαιότητα στον ευρωπαϊκό πολιτισμόΠροοπτικές της σύγχρονης συνειδήσεως, Αθήνα-Πορταριά 1981. Πρακτικά: Ελληνική Ανθρωπιστική Εταιρεία, 1985, σ. 409-420.
 9. “Υποτίμηση της δραχμής, 1886-1905: μια πρώτη προσέγγιση”.
  Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1981, 5, σ. 41-49.
 10. “Η οικονομία της Επτανήσου, 1830-1910”.
  Πρώτο Συμπόσιο Λευκαδικών Σπουδών, Σεπτέμβριος 1982, Πρακτικά, 1985.
 11. “Διεπιστημονικότητα και Ιστορία”.
  Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 1982/44-47 σ.52-64
 12. “Hiérarchies sociales, capitaux et retard économique en Grèce, XVIIIe-XXe siècle”.
  2e Colloque International d’Histoire, Économies Méditerranéennes: Équilibres et Intercommunications, XIII-XIX siècles, 1983. Πρακτικά: Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 1985, τόμος 2, σ. 302-332.
 13. “Διεθνείς οικονομικές σχέσεις και πολιτική εξάρτηση: η ελληνική περίπτωση, 1824-1878”.
  Ιστορικά, 1983, 1 (1), σ.145-174.
 14. “The Greek Merchant Marine from the 18th to the 20th Century”.
  Symposium Modern Greece in the European Context, New York University, 27-30.10.83 (τμήματα της ανακοίνωσης είχαν ήδη δημοσιευθεί στο παραπάνω δημοσίευμα Β/5 και ανακοινώθηκαν βελτιωμένα στο International Economic History Congress, Milano 1994, Session C).
 15. «From Tithe to Income-Tax; Greece, 1830-1940».
  Discussion paper, round table on Modern Greece, Princeton University, October 1983.
 16. “Consular Reports and International Statistics in the British Parliamentary Papers: a Source of Comparative History, 1830-1914”.
  The Journal of European Economic History, 1990, 19 (2), 311-328. (πρώτη εκδοχή στα Ιστορικά, 1984, 2).
 17. “Εξωτερικός δανεισμός και εξωτερική πολιτική, 1830-1900”.
  Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1984, 7, σ.143-152.
 18. “Ελληνικά πανεπιστήμια, κοινωνικές επιστήμες, ιστορία: σχόλιο με αφορμή ένα συνέδριο”.
  Ιστορικά, 1984, 1 (2), σ. 416-418.
 19. “Entrepreneurs grecs: trois générations, 1770-1900”
  Communication au séminaire La culture des négociants, Institut Universitaire Européen, Florence, février 1988. Paru sous la direction de Franco Angiolini et Daniel Roche: Cultures et formations négociantes dans l’Europe moderne, Paris, EHESS, 1995, p. 111-130.
 20. “H ιστοριογραφία του νεότερου ελληνισμού σήμερα”.
  Δελτίο της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, (11) 1988 (αναδημοσίευση στα Σύγχρονα Θέματα, 1988/35-36-37, σ. 84-94).
 21. “Σημείωμα για την ιστοριογραφική έρευνα”.
  Σύγχρονα Θέματα, 1988/35-36-37, σ. 98-103.
 22. “Η πανεπιστημιακή διδασκαλία της ιστορίας”.
  Σύγχρονα Θέματα, 1988/35-36-37, σ.104-117.
 23. “Reforma agraria y poder politico en Grecia”.
  Areas, Murcia, 12/1990, p. 17-25.
 24. “Banking, Public Finance and the Economy: Greece, 1919-1933”
  (with K. Kostis), cinquième Colloque historique des Treilles/ European Science Foundation: The Economic History of Europe between the Wars, September 1990, published in: Ch. Feinstein (ed.), Banking, Currency and Finance in Europe between the Wars, Oxford: Clarendon Press, 1995, 458-471.
 25. Σημείωμα για την ιστορική έρευνα.
  Ιστορικά, 1991, 8 (14-15), σ. 12-16.
 26. “Διάσωση τεκμηρίων”.
  Ομιλία για τα 24 χρόνια από την 21η Απριλίου 1967. Σύγχρονα Θέματα, 1991, 14 (46-47), σ. 4-6.
 27. “Terre, paysans et pouvoir économique, Grèce 18e – 20e siècle”.
  Annales E.S.C., 1992/2, p.273-91
 28. “Terre, paysans et pouvoir politique, Grèce 18e – 20e siècle”.
  Annales, E.S.C., 1993, 1, p. 85-107 (σε ισπανική έκδοση παρακάτω δημοσίευμα B/30).
 29. “’Φαντασία πιθανή’: Ιστορία, απροσδιοριστία και προβλεψιμότητα”.
  Συνέδριο στη μνήμη του  Κ.Θ.Δημαρά, 29.9-1.10.1993. Πρακτικά: Αθήνα, Εθν. Ίδρυμα Ερευνών, 1995, σ.593-640.
 30. “Η νέα αταξία πραγμάτων”.
  Έκτο Διεθνές Οικονομολογικό Συνέδριο, Αθήνα 21-23.10.1993. (Αναδημοσίευση στο: Ευρώπη. Δύο δοκίμια και τρία σχόλια.Αθήνα: 2000, βλ. παραπάνω Βιβλία)
 31. “Capital Flows and Entrepreuneurial Strategies in Southern Europe and the Balkans, Eighteenth-Twentieth Century”.
  Paper introducing the «C» session directed by G.B.Dertilis, Congress of the International Economic History Association, Milano, September 1994
 32. “Grecia, ss. XVIII-XX. La tierra, los campesinos y el poder”.
  in Morilla Critz, J.(ed.) California y el Mediterraneo: estudios de la histioria dos agriculturas competidoras, Madrid: Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentacion, 1995, 371-400.
 33. “King Cotton and his Bankers: the National Bank of Greece, the Levant Bank, and the Benakis Cotton Industry in Egypt, 1905-1907”.
  Colloque des Treilles, Var, septembre 1996. Δημοσιεύθηκε αναθεωρημένο στο βιβλίο «Ιστορία του Ελληνικού Κράτους, 1830-1920».
 34. “Αφορία, ακρίβεια και πείνα”.
  Ιστορικά, 1996, 13(24, 25), σ. 308-311 (βιβλιοκριτικό άρθρο).
 35. “Εικοστός αιώνας, Οι μεγάλοι σταθμοί της ελληνικής οικονομίας”.
  Οικονομικός Ταχυδρόμος: επετειακά κείμενα (ειδικό τεύχος), Δεκέμβριος 1999 – Ιανουάριος 2000, σ. 6-57.
 36. “Europe civilisée, Europe périphérique, monde sauvage: l’origine moderne de l’identité européenne”.
  Sous la direction de Hélène Ahrweiler et Maurice Aymard, Les Européens, Paris, Hermann, 2000, p.437-442.
 37. “Strangers’ Drawings: Diaspora Greeks, 1780-1900”.
  Second colloquium Xenos and Xenia in History, St. Andrew’s Theological College. Sydney, May 2000, p. 1-9.
 38. “Dette publique et dépenses militaires: la Grèce et la question d’Orient”.
  Journées du Centre de Recherches Historiques, EHESS, 2001. Acta : sous la direction de J.Andreau, G. Béaur, et J.-Y. Grenier, «La dette publique dans l’histoire». Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, Paris : 2006, p. 395-422.
 39. “Ελληνική ναυτιλία. Η νεωτερικότητα μιας παράδοσης τριών αιώνων”.
  Εναρκτήρια ομιλία στο διεθνές συνέδριο «Ποσειδώνια», Αθήνα, 4 Ιουνίου 2002.
 40. “Dall’emigrazione all’immigrazione: Grecia, 1989-2000”.
  In Aymard, M. et Barca, F. (a cura di), Conflitti, migrazioni e diritti dell’uomo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002.
 41. “Στην έκθεση Βαρβαρέσου (1951), πέντε σταθερές της ελληνικής ιστορίας (1833-2003)”.
  Αθήνα, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2004.
 42. “Σιωπές, μονομέρειες και μόδες στην ιστοριογραφία”.
  Συνέδριο «Ιστοριογραφία της νεότερης και της σύγχρονης Ελλάδας 1833-2002», 2002, Πρακτικά, τόμος Α’, σ. 275-282. Αθήνα: ΚΝΕ / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2004.
 43. “Κράτος, γλώσσα και τεχνογνωσία στην Ελλάδα, 1830-1940”.
  Συνέδριο για τα 150 χρόνια του Πολυτεχνείου, Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, Αθήνα: Μάρτιος 2009. Πρακτικά: υπό έκδοση.
 44. “Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται και δεν διδάσκει: οικονομικές κρίσεις και κράτος στην Ελλάδα”.
  Ετήσια διάλεξη στο Ελληνικό Ίδρυμα Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα 4 Μαρτίου 2010.
 45. “Κώστας Αξελός: Η μοίρα της σύγχρονης Ελλάδας και ορισμένα σπαράγματα για τη δημοκρατία”.
  Oμιλία, Ημερίδα στη μνήμη του Κώστα Αξελού, 28 Φεβρουαρίου 2011, Cité Universitaire, Fondation Hellénique (στη γαλλική γλώσσα).
 46. “Η κρίση στην Ελλάδα: Ρωτώντας το παρελθόν, σκεπτόμενοι το μέλλον”.
  Ομιλία στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (στην ελληνική γλώσσα), Μάρτιος 2011, δημοσίευση στο The Athens Review / Αθηναϊκή Επιθεώρηση του Βιβλίου, Απρίλιος 2011.
 47. “Η Ελλάδα και η κρίση: πρόβλημα μακροχρόνιο και πολιτικό”.
  Κείμενο συνέντευξης στον Ι.Μπασκόζο, Το Βήμα, 30 Απριλίου 2011.

Διάφορα:

Τακτική στήλη στις «Νέες Εποχές» («Βήμα»): 1993-2002, περίπου ογδόντα δημοσιεύματα.
Διάφορες δημοσιεύσεις σε περιοδικά και εφημερίδες (Καθημερινή, Οικονομικός Ταχυδρόμος κ.λ.)